Kulttuuriala

Kulttuuriala on AMK:ssa opiskeltava ala, jonka piiriin kuuluvat niin esittävä taide, musiikki, muotoilu kuin media ja viestintäkin. Myös esimerkiksi kulttuurituotanto, konservointi ja restaurointi ovat kulttuurialan ammattialoja. Taide- ja kulttuurialoilta voi siis valmistua monenlaisiin ammatteihin ja työtehtäviin. Alalle tunnusomaista on ennen kaikkea se, että se on tiiviisti tekemisissä ihmisten median ja kulttuurin kulutuksen kanssa. Kulttuurialalta valmistuneiden työtehtävänä on monesti jonkinlaisen taiteen tai elämyksien tuottaminen. Ylemmän ammattitutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat työskennellä myös moninaisissa kulttuuri- ja taidealan asiantuntijatehtävissä.

Mitä kulttuurialan opintoihin kuuluu?

Kulttuurialan opinnot sisältävät monenlaisia opiskelumenetelmiä. Opinnot on pitkälti rakennettu samaan muottiin kuin muidenkin alojen opinnot: ne sisältävät perusopinnot, ammattiopinnot sekä muita valinnaisia opintoja. Ammattikoulutuksen käytännönläheisen luonteen takia niihin kuuluu myös harjoitteluvaihe sekä opinnäytetyö. Kulttuurialalle on kuitenkin ominaista se, että jokaisella oppilaitoksella ja alalla on hieman omanlaisensa lähestymistapa opetukseen, ja siksi vertailun merkitys korostuu erityisesti kulttuurialalle haettaessa.

Opetuksen sisältö ja käytetyt pedagogiset strategiat voivat vaihdella selvästi, riippuen muun muassa oppilaitoksen alueen elinkeinoelämän tarpeista sekä kunkin laitoksen omasta profiilista. Kaikkia yhdistää kuitenkin pyrkimys siihen, että opiskelijoita rohkaistaan jatkuvaan oman tekemisen arviointiin ja itsenäisen kehityksen tavoitteluun. Tavoitteena on, että opiskelijat ovat vahvassa kontaktissa kulttuuri- ja media-alan kanssa jo opintojensa aikana, mikä edistää heidän siirtymistään myöhemmin työelämään.

Mihin kulttuurialalta työllistytään?

Kulttuurialalta valmistuneet opiskelijat valmistuvat yleensä palvelusektorille osaksi kulttuurin, median tai taiteen tuottamista. Monet kulttuurialan opiskelijat työllistyvät myös asiantuntijatehtäviin monenlaisiin yrityksiin ja laitoksiin. Jos opintoihin kuuluu pedagogisia opintoja, kuten esimerkiksi musiikkipedagogin tutkintoon, saa opiskelija valmiudet työskennellä myös erilaisissa opetustehtävissä. Monesti kulttuurialan tutkintoa voi kuitenkin hyödyntää myös muilla kuin suoraan tutkinnon nimestä ilmi käyvillä aloilla.

Esimerkiksi edellä mainittu musiikkipedagogi saattaisi hyvin työllistyä myös muille luoville aloille tai jonkin muun aiheen kuin musiikin opetustehtäviin. Kulttuurialan tutkinnoille on tunnusomaista monipuolisuus ja sovellettavuus. Tätä edistää myös alalla korostuva jatkuvan kehityksen ja oppimisen tavoittelu. Kuten kaikessa ammattiopiskelussa, myös kulttuurialalla käytännön tekeminen nostetaan keskiöön, ja opinnot sisältävätkin runsaasti tekemisen kautta oppimista, jota edistetään tutkintoon kuuluvien teoreettisempien opintojen avulla.